Shared Futures is a long term, multiform collaboration that invites people to imagine futures.


Shared Futures is a long term, multiform collaboration that invites people to imagine futures. At the Festival the artists Emma Fält, Roberto Fusco, Anna-Maria Väisänen group of 60+ people are presenting the following parts of the project.

Imagining Future Bodies

Fält and Väisänen have held weekly workshops in Kuopio for 60+ people. The group explores the urban space and the living environments of the participants, as well as the related needs and dreams for the future. Deep and radical listening, wild co-imagination and a multisensory approach have been central to the work. In the live- situation at the Art Museum of Kuopio the group works with materials they have chosen to be an important part of imagining the future, its possible bodies and environments.

Performers invite the audience to explore the space of imagining the future 100 years from now.

Tuning into the future

Is a sound walk where the audience can discover hidden pirate radios scattered in the city of Kuopio. We have been interviewing the participants of the workshops to address questions about the future of economy, ecology, automation as well as personal desires and speculations attached to specific places in the city. Fusco has used the entire text-based dataset to train a neural network (GPT-Neo) to generate alternative answers. The machine-made text has been edited together with the original answers to create site-specific “scripts”, a possible conversation between human and machine that did not happen yet.

Located on key-places of the city and marked on a provided map, those radios will broadcast a human and artificial soundscape. People will be able to listen to the workshop participants in dialogue with a voice interpreting the AI-generated text. The trained network will help us tune in to both what is already in the given answers but not yet formulated, but also to imaginative unspoken horizons.

Fält – Väisänen

Shared Futures – Jaettu Tulevaisuus

2021

Millaisena haluaisit kokea kotikaupunkisi tulevaisuudessa? Miltä utopia tuntuu? Mitä  me kaikki voisimme tehdä jo tänään paremman maailman rakentamiseksi?

Sen ensimmäinen osa toteutettiin Mikkelissä viikko ennen näyttelyn avautumista. Emma Fält kutsui mukaan 11 henkilöä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Anna Maria Väisänen vei jokaisen osallistujan kaupunkikävelylle Mikkelin keskustaan. Kävelijöillä oli kuulokkeet, joiden kautta ympäristön äänet kuuluivat voimistettuina. Kävelyllä kuunneltiin ja tunnusteltiin kaupunkiympäristöä, jossa elämme nyt. 

Tämän jälkeen Fält haastatteli kävelijöitä. Jokainen sai jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan paikoista, tulevaisuudesta ja toiveistaan niihin liittyen. Fält piirsi esiin heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan unelmien kaupungista 100 vuoden kuluttua. Piirtämisestä syntyi äänimaisema, jota osallistujat saivat kuunnella kertoessaan.

M_itä?-biennaalissa nähdään piirrosinstallaatio sekä haastateltavien ajatuksista ja piirtämisen äänistä koottu ääniteos. 

Lähtökohta Shared Futures – teokselle oli utopia tulevaisuudesta, jossa ihmiset ovat ymmärtäneet jakamisen syvällisen merkityksen ja päästäneet irti omistamisen pakosta. Haaveena on maailma jossa vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet merkittävästi muun muassa siksi, että ihmisillä on parempi yhteys omaan kehoonsa ja kokemusmaailmaan. Fält ja Väisänen kysyvät itseltään ja toisiltaan: Millaisen elinympäristön kykenemme luomaan, jos opimme ensin kuvittelemaan sen parhaaksi mahdolliseksi yhdessä? 

Teos ehdottaa palaamista omaan kehoon, sen läsnäoloon ja kykyyn kokea ja kuvitella.

Työ jatkuu sarjana kävelyitä eri puolilla Suomea ja kesän aikana julkaistaan sarja kuunnelmia verkossa.

Kiitokset kaikille kävelijöille Mikkelissä: Jani Leinonen, Soile Kuitunen, Pia Puntanen, Pilvi Porkola, Carmen Rodergas, Harri Hakala, Leena Haapasaari, Noora Rauhala, Kati Häkkinen, Topiantti Äikäs, Taru Tähtinen

Valokuvat: Harri Heinonen


Fält – Väisänen

Shared Futures

2021

How would you like to experience your hometown in the future? How does the utopia feel? What can we all do today to build a better world?

Shared Futures is a participatory and debating work.

The first part of it took place in Mikkeli a week before the opening of the exhibition. Emma Fält invited 11 people from different walks of life. Anna Maria Väisänen took each participant on a city walk to the center of Mikkeli. Walkers had headphones through which the sounds of the environment were amplified. The walk listened to and felt the urban environment in which we now live.

Fält then interviewed the walkers. Everyone was allowed to share their thoughts and experiences about places, the future and their hopes for them. Fält outlined their thoughts and feelings about the city of dreams 100 years later. The drawing created a soundscape that participants were allowed to listen to as they told.

The M_ITÄ?

The starting point for Shared Futures was a utopia of the future, where people have understood the profound meaning of sharing and let go of the compulsion to own. The dream is a world where interaction skills have developed significantly, partly because people have a better connection to their own bodies and world of experience. Fält and Väisänen ask themselves and each other: What kind of living environment can we create if we first learn to imagine it as the best possible together?

The work suggests a return to one’s own body, its presence and ability to experience and imagine.

The work continues as a series of walks across Finland and a series of auditions will be published online during the summer.

Thanks to all walkers in Mikkeli: Jani Leinonen, Soile Kuitunen, Pia Puntanen, Pilvi Porkola, Carmen Rodergas, Harri Hakala, Leena Haapasaari, Noora Rauhala, Kati Häkkinen, Topiantti Äikäs, Taru Tähtinen

Photos: Harri Heinonen

Blog at WordPress.com.